Địa chỉ: Kiến Xương Thái Bình.
Điện thoại: 0974.794.710.
E-mail: ngoquocquyen871990@hotmail.com.